Виховна робота

 

ВИХОВНА РОБОТА 

 

Виховання – це цілеспрямований процес свідомого розвитку людини, метою якого є формування морально-духовної, життєво компетентної особистості, яка успішно самореалізується в соціумі як громадянин, сім’янин, професіонал.

Система виховної роботи гімназії забезпечує єдність і взаємозв’язок планування, організації і аналізу діяльності, спільної роботи педагогічного і учнівського колективів, сім’ї і громадськості.

Плануючи виховну роботу в гімназії, ми враховуємо:

  мету і завдання виховання;

  рівень розвитку і вихованості учнів;

  учнівські запити, інтереси та потреби;

 підготовку учителя до організаторської роботи;

 власний учительський досвід у вихованні дітей.

 

 

 

 

Мета виховної роботи 

  формування та розвиток національної свідомості гімназиста,  свідомого ставлення до обов’язків людини та громадянина;

  формування та розвиток інтелектуальних здібностей, моральних та естетичних цінностей;

  виховання духовної, розумової та мовної культури гімназиста;

  забезпечення фізичного розвитку, охорони та збереження життя і здоров’я учнів;

  створення  умов  для розвитку творчих та інтелектуальних обдаровань дітей.

 

Стратегічні завдання виховної діяльності

 

Перше завдання:

гуманізація виховного процесу, створення умов для всебічного розвитку, самоаналізу, самовиховання, саморозвитку та самовдосконалення особистості учня.

Друге завдання:

вдосконалення методичної майстерності, підвищення творчого потенціалу кураторів.

Третє завдання:

формування загальногімназійного  колективу, школи-родини. 

 

Напрямки виховної роботи

 

Основні принципи виховної роботи

 систематичність;

 ефективність;

 інформаційність;

 демократизм і гуманність;

 дисципліна і порядок;

 стимулювання, винагорода і заохочення ініціативи.

Виховна робота гімназії спрямована на формування всебічно розвиненої особистості. Тому завданням учителя є навчити дитину жити в гармонії з собою, ставитись до людського життя як до найвищої цінності.

        Незалежно від своєї національності та світогляду учень має змогу дізнатися про духовне та культурне  коріння української нації, а також про культуру, традиції та звичаї  інших народів. 

У гімназії  постійно  вдосконалюється система виховної роботи.  У роботу гімназії упроваджено програму «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України», затверджена Наказом МОН України №1243 від 31 жовтня 2011р.

 

 

Цільові програми, які реалізуються у гімназії

        

       З метою цілісного підходу до виховання учнів у гімназії реалізуються цільові програми, які сприяють самопізнанню, саморозвитку та самореалізації творчої особистості учня.

       Подальше впровадження програми виховної роботи «Я – особистість» допомагає педагогам гімназії формувати морально-духовну життєво компетентну особистість учня, яка успішно самореалізується в соціумі. Програмою передбачається активне залучення учнів до різних форм творчої та суспільно корисної діяльності, зокрема пізнавальної, культурної, художньо-естетичної, трудової, оздоровчої, спортивної, екологічної, що організовуються у  позакласний час. Метою програми є створення цілісної моделі виховної системи на основі національних та загальнолюдських цінностей.

      У практику роботи гімназії впроваджуються виховні технології, інтерактивні методи та форми діяльності, які ставлять за мету не нав’язування правил і норм та примусове їх виконання, а створення умов для осмислення суті моральних правил і норм, їх доцільності, добровільного сприйняття, творчого застосування, почуття досвіду морально-ціннісного ставлення до самого себе, до людей, до навколишнього світу.

     Виховна робота гімназії будується таким чином, що кожен учень стає повністю відповідальним як за свої успіхи, так і за свої невдачі. У гімназії заохочується прагнення до колективних досягнень, надання допомоги іншим, здатність до співпраці.

     Усі педагоги нашої гімназії разом з адміністрацією щоденно і послідовно допомагають учням стати творчими особистостями, морально здоровими і духовно багатими людьми. У цьому і полягає актуальність наших методів виховання.  

         

      Всебічний розвиток гімназистів здійснюється не тільки в ході навчальної діяльності, а й при проведенні позакласних заходів, які постійно відбуваються в гімназії. Це різноманітні конкурси, вікторини, семінари, дискусії, круглі столи, інсценізації обрядових свят, предметні декади, у ході яких учні не тільки поглиблюють знання з того чи іншого предмета, а й мають можливість виявити свої таланти в поезії, співі, пластиці, образотворчому мистецтві, розвивати інтелект, вміння спілкуватися. Традиційними та надзвичайно улюбленими в гімназії стали декади української та іноземних мов, свято «Золота осінь», Сковородинські читання, свято «Козацькому роду нема переводу», конкурси «Магістр математики», «Міс і Містер гімназії», інсценізації літературних творів, Андріївські вечорниці, День Св. Миколая, новорічні свята, День Св. Валентина, Шевченківські читання, виставка домашніх тварин, конкурс вітамінних страв тощо.

     З метою формування високих духовних цінностей гімназистів до співпраці залучаються діячі культури та мистецтва, артисти Національної філармонії України. 

 

            

 

Форми виховної роботи

 

      Наші педагоги дуже відповідально підходять до навчально-виховного процесу, докладають багато зусиль, щоб дітям, які весь час знаходяться поруч, було комфортно, цікаво і щоб вони відчували міцну шкільну родину.

   

   

                                                       Учнівське самоврядування

 

       З метою виховання майбутніх лідерів нашої держави в гімназії діє   учнівське самоврядування (парламент гімназії), яке представляє інтереси учнів гімназії, має власну програму, гімн та герб, працює за самостійно розробленим «Кодексом честі гімназиста», випускає газету «Поліглотики», на сторінках якої висвітлюється творчість наших гімназистів.

 

Парламент гімназії

 

           

 

Структура учнівського самоврядування

(для збільшення зображення натисніть на нього лівою кнопкою миші):
 

 

                              Напрямки роботи учнівського самоврядування

 

Представницький напрямок - участь представників учнівського самоврядування в обговоренні  та плануванні роботи гімназії.

Інформаційний напрямок - інформування учнів про плани роботи гімназії.

Художньо-естетичний напрямок - участь в організації та проведенні гімназійних заходів.

Спортивний напрямок - організація та проведення спортивних свят та змагань.

Шефський напрямок  - організація шефства старших над молодшими.

      Робота учнівського самоврядування – це нелегка й водночас цікава справа, яка дає змогу учням відчути себе справжніми господарями гімназії і разом з тим зрозуміти, наскільки це важливо – організувати роботу, брати на себе відповідальність, приймати рішення.

     Учнівське самоврядування – це розвиток ініціативи, самостійності, активності та творчості, можливість для виявлення власної життєвої позиції дитини, розвитку лідерських якостей, організаторських навичок та вмінь.

       

       

      

 

Робота з батьками та громадськістю

       Важливою складовою виховної роботи в гімназії є робота з батьками. Хоча процес виховання розпочинається  у сім’ї, все ж співпраця гімназії, сім’ї і громадськості є запорукою успішних, позитивних результатів у вихованні.

 

Форми роботи з батьками

  батьківські збори;

  бесіди (індивідуальні, колективні);

  різноманітні спільні заходи:

  святкування державних та релігійних свят;

  учнівські концерти,

  вечорниці;

  виставки сімейних поробок, колекцій;

  екскурсійні поїздки дітей, учителів та батьків;

  участь батьків у роботі Ради гімназії.

 

Очікувані результати

 

       Формування й розвиток конкурентоспроможної особистості з громадянською позицією, здатної до конкретного вибору свого місця в житті й до адаптації у складному сучасному світі.

     Формування в молоді характерних рис патріота: активна підтримка і розвиток Української державності, дотримання Конституції України.

    Утвердження патріотизму та національної самосвідомості молоді, поглиблення процесу формування основ гуманістичного світогляду; пріоритетності високих моральних, культурних, національних та загальнолюдських цінностей, що сприятиме зміцненню духовної, моральної єдності суспільства. 

G Analytics Частная лингвистическая гимназия - официальный сайт (Киев)
сайт виготовлено компанією цена создание сайта